Noteikumi

GUSTAVBEĶEREJAS KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU PIRCĒJA INTERNETA PAŠAPKALPOŠANĀS

SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA


Konditorejas izstrādājumu iegāde interneta vidē ir paredzēta fiziskām un  juridiskām personām

Noteikumu mērķis

Privātuma politika

 Sabiedrība ar ierobežotu   atbildību „GUSTAVbeķereja” konditorejas   izstrādājumu  interneta pašapkalpošanās sistēmas   lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Pircējam   informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un   noteikt Pircēja un Beķerejas saistības attiecībā uz   Sistēmas lietošanu

 Pārzinis personas datus apstrādātā likumīgi,   godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā

Veicot Reģistrēšanos Sistēmā, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku

Lietotie termini, kas attiecas uz sistēmas lietošanas noteikumiem
 
 
Beķereja
VRN 40103353278
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Lakstīgalas iela 6 – 3, Sigulda,
Siguldas nov., LV-2150
Dzelzavas iela 62, Rīga, LV-1082
Tālrunis:.+371  67511311
 
Pircējs

Beķerejas Konditorejas izstrādājumu Pircējs, kurš veic pirkumu Sistēmā un kurš pirms reģistrēšanās Sistēmā ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, un ja Pircējs ir fiziska persona tad viņš uz pirkuma veikšanas brīdi nav jaunāks par 13 gadiem  

Beķerejas filiāles darba diena
Beķerejas filiāles darba laiks, kuru Pircējs Sistēmā ir norādījs kā Preces izņemšanas adresi
Konditorejas  izstrādājums
Beķerejas konditorejas izstrādājumi
Prece

Pircēja izvēlēts/izvēlēti Konditorejas izstrādājums/ izstrādājumi

Preces izņemšanas datumu
Pircēja izvēlēts Preces izņemšanas datums
Preces izņemšanas adrese
Pircēja izvēlēta Beķerejas filiāles adrese, kuru Pircējs izvēlējies kā Preces saņemšanas vietu
Preces izņemšanas laiks
Pircēja izvēlēts Preces izņemšanas laiks
Preces pirkuma summa
Pircēja veikts maksājums, par Preces iegādi
Pasūtījums

Prece, Preces izņemšanas datums, Preces izņemšanas adrese un Preces izņemšanas laiks

Līgums

Pamatojoties uz Pircēja reģistrēšanos Sistēmā, SIA „GUSTAVbeķereja” un Pircēja starpā noslēgtais distances līgums

Lietošanas noteikumi
Sistēmas lietošanas noteikumi un Privātuma politika
       Reģistrēšanās            sistēmā

Piekrišana Lietošanas noteikumiem un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums Sistēmas izmantošanai

Sistēma

Pircēju interneta pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama interneta vietnē gustavbekereja.lv un ar kuru tiek nodrošināta iespēja Pircējam iegādāties Konditorejas izstrādājumus tiešsaistē

Ārkārtas zvans

Beķerejas darbinieka zvans uz Pircēja Sistēmā norādīto tālruņa numuru, lai precizētu Preces pirkumu, vai informētu par citiem būtiskiem apstākļiem, kas attiecas uz Līguma saistību izpildi  

 

Lietotie termini, kas attiecas uz fiziskas personas privātuma politiku

Pārzinis

VRN 40103353278
Pasta adrese – Dzelzavas iela 62, Rīga, LV-1082
Tālrunis:.+371  67511311
E-pasts: info@gustavbekereja.lv
Interneta vide: gustavbekereja.lv

Personas dati

Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru

Datu subjekts

Identificēta vai identificējama fiziska persona, šo noteikumu ietvaros Pircējs

Ārkārtas zvans

Beķerejas darbinieka zvans uz Pircēja Sistēmā norādīto tālruņa numuru, lai precizētu Preces pirkumu, vai informētu par citiem būtiskiem apstākļiem, kas attiecas uz Līguma saistību izpildi 

Piemērojamie tiesību akti

Datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem

1.Līguma priekšmets

 1. 1. Līguma ietvaros Pircējs pasūta pieslēgumu un Beķereja apņemas pieslēgt Pircēju Sistēmai un sniegt Pircējam ar Sistēmu saistītos pakalpojumus, bet Pircējs apņemas izmantot Sistēmu atbilstoši Lietošanas un Līguma noteikumiem.
 2. 2. Līguma ietvaros Pircejs pērk Preci no Beķerejas un  Beķereja pārdod Pircējam Preci.

2.Vispārējie noteikumi

 1. 1. Pircēja reģistrācija notiek elektroniskā veidā, apstiprinot Lietošanas noteikumus.
 2. 2. Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī:  
  1. 2.1. ja vien to neliedz no Beķerejas neatkarīgi apstākļi;
  2. 2.2. ja netiek veikti Sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar Sistēmas uzlabošanu.
 3. 3. Preci var izņemt Preces izņemšanas norādītājā datumā, Beķerejas filiālē līdz Beķerejas filiāles darba laika beigām, bet:
  1. 3.1. nākamā Beķerejas filiāles darba dienā, no Beķerejas filiāles darba laika sākuma, ja Preces pirkums veikts iepriekšējā dienā līdz plkst.15:00;
  2. 3.2. nākamā Beķerejas filiāles darba dienā pēc plkst.12:00, ja Preces pirkums ir veikts iepriekšējā dienā pēc plkst.15:00.
 4. 4. Prece, kas netika izņemta Pasūtījumā norādītajā dienā, turpmākajās dienās nav izņemama un Preces pirkuma summa netiek atmaksātā Pircējam

 3. Preces iegādes nosacījumi

 1. 1. Pircējam, lai veiktu Preces iegādi obligāti Sistēmā jāveic šādas darbības:
1.solis
 jāizvēlas Preces veids un daudzums
2.solis
 jāizvēlas Preces saņemšanas datums
3.solis
 jāizvēlas Preces saņemšanas adrese
4.solis
 jāizvēlas Preces saņemšanas laiks      
5.solis
 fiziskai personai jāievada vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa nummurs.
 juridiskai personai jāievada uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konts, banka, e-pasts un tālruņa numurs 
6.solis
Apstiprināt Preces pirkumu un veikt samaksu par Preces iegādi. Klientam ir iespēja norēķināties ar jebkuru no šāda tipa kartēm: VISA, VISA-ELECTRON, MasterCard, Maestro
 1. 2. Pircējs Sistēmā nopirkto Preci nevar atgriezt vai mainīt. Pamatojums: MK noteikumu Nr.255, „Noteikumi par distances līgumu”, no 20.05.2014., 22.12.apakšpunkts. Ievērojot šo nosacījumu, Pircējam tiek lūgts rūpīgi pirms Preces iegādes apmaksas pārliecināties, par Preces atbilstību savām interesēm pārbaudot Pasūtījumu. 
 2. 3. Pircēja izvēlēto Preču apmaksai tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad Pircējs izdarījis Lietošanas noteikumu 3.1.punktā norādītās 1-5 soļa darbības. Ja Pircējs Preces apmaksu nav veicis 10 (desmit) minūšu laikā, Preces pirkums tiek dzēsts.

4. Pircēja saistības

 1. 1. Pircējs apstiprina, ka, veicot reģistrēšanos Sistēmā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Pircējs ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.
 2. 2. Pircējam ir tiesības:
  1. 2. 1. nosūtīt Beķerejai informāciju par pamanītajām nepilnvērtībāmvai neprecizitātēm Sistēmā;
  2. 2. 2. ja Pircējam ir jautājumi par Sistēmas lietošanu, vai ierosinājumi, Klientam tiek lūgts sazināties ar Beķereja administrāciju;
  3. 2. 3. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Beķereja saistības

 1. 1. Beķereja apņemas:
  1. 1. 1. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un Preces pārdošanu Pircējam saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  2. 1. 2. pēc Preces iegādes, Preces iegādes rēķins, kas vienlaicīgi ir arī Preces pirkuma apstiprinājums, nekavējoties (elektroniski)  tiek nosūtīt uz Pircēja Sistēmā norādītoe-pasta adresi;
  3. 1. 3. nodot Pircējam Preci.  
 2. 2. Beķereja nav atbildīga, ja Pircējs nesaņem Beķerejas nosūtīto informāciju uz Pircēja norādītoe-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Pircējam ar tās nosūtīšanas brīdi.

6. Līguma termiņš un tā izbeigšana

Līgums stājas spēkā pēc Klienta veiktās Reģistrēšanās Sistēmā un ir spēkā 3 (trīs) dienas pēc Pircēja norādītās Preces izņemšanas dienas.

7. Privātuma politika, Personas datu apstrāde.

Šī Lietošanas noteikumu sadaļa attiecas uz Pircēju, ja Pircējs ir fiziska persona

 1. 1. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Beķereja veikto personas datu apstrādi atbilstoši Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā izklāstītajam, un piekrīt personas datu apstrādei, ievērojot Lietošanas noteikumus. PIrcējs apliecina, ka piekrišana ir brīvi dota un apzināta, un ka piekrišanu ir sniegusi persona, kura nav jaunāka par 13 gadiem.
 2. 2. Reģistrējoties un/vai izmantojot Sistēmu,Pircējs sniedz Beķerejai personas datus, kurus Beķereja apstrādā šādiem mērķiem:

Personas dati, kas Klientam obligāti sniedzami reģistrējoties Sistēmā

Vārds, uzvārds

 1. Lai izpildītu Līgumu starp Klientu un Beķereju par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Pasūtījumam

 2. Lai uzrunātu Klientu Ārkārtas zvana gadījumā.

E-pasts

Lai izpildītu Līgumu starp Klientu un GUSTAVbeķereja par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Pasūtījumam, nodrošinot elektronisko Pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu.

Tālruņa numurs

Ārkārtas zvanam

 1. 3. Personu datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.
 2. 4. Personas datu dzēšanas termiņi, kas saņemti Lietošanas noteikumu 7.2.punkta kārtībā:

Vārds, uzvārds

Netiek glabāti ilgāk, kā to nosaka normatīvie akti

E-pasts

Nākamā dienā, pēc Līguma termiņa beigām

Tālruņa numurs

Nākamā dienā, pēc Līguma termiņa beigām

 1. 5. Ja rodas strīdus situācija, par Līguma izpildi, tad Beķereja Pircēja Personas datus glabā, tik ilgi, kamēr tiek panākts izlīgums, vai līdz lietas izskatīšanai tiesā.
 2. 6. Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
  1. 6. 1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
  2. 6. 2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
  3. 6. 3. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.
 3. 7. Personas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.
 4. 8. Pircēja tiesības:
  1. 8. 1. pieprasīt par sevi informāciju - proti, kādi Personas dati ir Pārziņa rīcībā un kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti;
  2. 8. 2. pieprasīt, lai tiesību aktos, noteiktos gadījumos, Pārzinis ierobežo veidus kādos izmanto Pircēja Personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet Pārzinis šādas Pircēja iebildes nevarēs izpildīt, jo Lietošanas noteikumi ir izstrādāti, lai Klients varētu veikt Pasūtījuma iegādi Sistēmā.
 5. 9. Ja Pircējam ir jautājumi par Personas datu apstādi, vai Pircējs vēlas izteikt pieprasījumu, vai celt iebildumus par Personas datu apstrādi, Pircējs  jautājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti Pārzinim uz Pārziņa adresi vai Pārziņa e-pasta adresi.
 6. 10. Pārzinis jautājumu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēs par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.
 7. 11. Ja Pircēju neapmierinās Pārziņa atbilde vai Pircējs uzskatīs, ka Pārzinis veic Personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Pircējs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

                                                                    Citi noteikumi

 1. 1. Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.
 2. 2. Starp Pircēju un Beķereju elektroniski noslēgtais Līgums apskatei Gustavbeķereja tīmekļa vietnē netiek saglabāts.
 3. 3. Beķerejai ir tiesības grozīt Līguma, Lietošanas noteikumus un Privātuma politikas noteikumus, nosūtot informatīvu e-pastu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

 

 


Atpakaļ